Lietošanas noteikumi

Interneta vietnes noteikumi 
 
       Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sia Moto 55 vienotais reģistrācijas numurs reg. nr 43603036607(nav PVN maksātājs) juridiskā adrese Vecais ceļš 33 Jelgava, faktiskā  adrese Vecais ceļš 33 Jelgava,  tālrunis_+371 28955756 e-pasts: info@braapmotors.lv
Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;
Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne - www.braapmotors.lv
Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.
 
Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 
Pārdevēja tiesības un pienākumi
 
1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs. 
1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.
1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.
2. Lietotāja tiesības un pienākumi
 
2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei. 
2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.
 
3. Autortiesības
3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.
3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.
 
Tiesiskās attiecibas 
 
4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.
 
Konfidencialitātes politika
 
1.1.  Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sia Moto 55 reģistrācijas numurs: 43603036607 juridiskā adrese: Vecais ceļs 33 Jelgava LV 3004 (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē. 
1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.braapmotors.lv (turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.
 1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju   personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 
2. Datu ieguve un izmantošana
 
2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.
2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) šinī interneta vietnē;
2.3. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs veic pirkumus Interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot ziņas, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu;
2.4. Veicot pirkumus Interneta vietnē, visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
2.5. Pārdevējs veic arī citu zinu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuri tiek vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem. 
2.6. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircējus par preci, notikumiem un jaunumiem. 
2.7. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas. 
2.8. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.
2.9. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.
 
3. Datu maiņa 
 
3.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību. 
 
3.2. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu info@braapmotors.lv
  
 
4. Piekļuve datiem
 
 
4.1. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
 
šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;
tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasībās, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
 
4.2. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
 
kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.
 
5. Interneta Protokola adrešu izmantojums
5.1. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
5.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms. 
5.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.
6. Sīkdatnes
6.1. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
6.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. 
7. Drošība
7.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
7.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.
8. Saistošie nosacījumi
8.1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes  lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējs ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.
9. Izmaiņas
9.1. Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.
 
Interneta veikals
Vispārējie noteikumi
 
Noteikumos lietotie termini
Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sia Moto 55 vienotais reģistrācijas numurs 43603036607, juridiskā adrese Vecais ceļš 33 Jelgava LV 3004, faktiskā adreseVecais ceļš 33 Jelgava LV 3004, tālrunis +371, e-pasts info@braapmotors.lv.
Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;
Pircējs— persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;
Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;
Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;
Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.
Garantija – ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos. Preču garantija saglabājās tikai tad, ja prece tiek uzmontēta autorizētā servisa uzņemumā kas ir tiesīgs veikt atbilstošas darbības.
Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
Cenas – Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;
Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne www.braapmotors.lv; 
Puses – Pārdevējs un Pircējs. 
 
Vispārīgie noteikumi
 
Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  
Atteikuma tiesību izmantošana
 
Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece, no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
 1. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:
  • ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma vai speciāli pasūtītas no ražotāja.
  • ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes; šādā gadījumā piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no preces iegādes cenas.
  • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp klientu un piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.
  • ja patērētājs ir veici kļūdainu moto tehnikas defektāciju,tas nozīmē( klūdaini pasūtīta prece,mototehnika ir pārdota vai norakstīta).
  • Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas uz visām elektorprecēm.
 2. Klients, izmantojot šo noteikumu 1.punktā minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi preces kvalitāti.
 3. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.
2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu Atteikuma veidlapu  vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:  
Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi 
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums 
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums
2.5. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā ________(adrese) un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājam prece jāatgriež orģinalajā pārdeveja iepakojumā uz kura ir pārdeveja logo vai kā citādi identificejama pardevēja prece. Iepakojums uzskatāms par peces sastavdaļu.
2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.
 
Patērētāja atbildība
3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.
3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt. 
3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.
3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
 
Garantija
4.1. Preču garantija saglabājās tikai tad, ja prece tiek uzmontēta autorizētā servisa uzņemumā kas ir tiesīgs veikt atbilstošas darbības.
Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumi. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.
4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
 
Piegādes kārtība
1.Ja prece ir pieejama veikala noliktavā Latvijā, pasūtot preci līdz plkst 12 00 , to saņemsiet nākošajā dienā.
 
2. Ja prece nav veikala Latvijas noliktavā, piegāde no EU līdz 7 dienam.
 
3.Piegāde, www. expresspasts.lv  ar kurjeru ,Jūsu norādītajā adresē.
 
4.Lūgums uzrādīt korektu piegādes adresi,pretējā gadījumā jūsu pasūtījums var kavēties!
 
Piegādes izmaksas:
1.Piegāde sakot no  6,00 euro.
 
2.Pie lielākiem pasūtījumiem piegādes izmaksa var tikt samazināta,saskaņojot ar pasūtītāju .
 
3.Atsevišķos gadījumos , atkarībā no pasūtījuma svara, saskaņojot ar pasūtītāju, piegādes izmaksa var tikt mainīta 
Apmaksa
Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:
veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti. 
Pircējs priekšapmaksas veidā veic pirkuma apmaksu – pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina, pārskaitot pirkuma summu uz  SIA "Moto 55 " bankas kontu pēc piestādītā rēķina.
Pirkumu iespējams apmaksāt:
(šobrid nav pieejams)izmantojot maksājumu kartes - Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron (šobrid nav pieejams)
izmantojot PayPal.
ar bankas pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.
Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat maksājumu par  preci .
Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.